แนะซื้อกระเช้าปีใหม่ ‘ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านไทย’

อย. แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า otop เตือนผู้บริโภคให้ตรวจสอบและอ่านฉลากของอาหารที่ติดบนกระเช้าของขวัญให้ละเอียด

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ ทางห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้า จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบและอ่านฉลากของอาหารที่ติดบนกระเช้าของขวัญให้ละเอียด ไม่ว่าจะเป็นกระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ต้องมีฉลากรวม โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ หากพบเห็นกระเช้าของขวัญใด ไม่ติดฉลากรวมที่มีรายละเอียดดังกล่าว ขออย่าได้อุดหนุนซื้อเด็ดขาด

ทั้งนี้ หากเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดเป็นกระเช้าของขวัญด้วยตนเอง ขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทยจากสินค้า otop เนื่องจาก อย. ได้ส่งเสริมให้อาหารพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหาร otop ซึ่งเป็นอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายและเป็นที่นิยมบริโภค ให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในขั้นต้นจาก อย. หรือ จีเอ็มพี ขั้นต้น (primary gmp) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่จะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ครอบครัวและท้องถิ่น